Chorvatsko a jeho bohatá historie

Chorvatsko je stát ležící na hranici jižní a střední Evropy. Dříve byl ten tento stát, jehož pobřeží omývá Jaderské moře, součástí Jugoslávie. Turisticky je hlavně u nás velmi oblíbený.

První obyvatelé a nejstarší historie

Archeologové nalezli na území Chorvatska doklady toho, že první obyvatelé se zde nacházeli již během starší doby kamenné. Příliv dalších obyvatel nastal v mladší době kamenné, tito přicházeli z východu. Dalšími přistěhovalci pak byly indoevropské kmeny Ilyrů, kteří původně pocházeli ze střední Evropy, jejich příchod se datuje do doby bronzové.

Již v 5. století př. n. l. zde kmen Dalmatů pěstoval hroznové víno i jiné ovoce a uměl získávat sůl z moře. Vývoj mořeplavectví znamenal velký pokrok. Obyvatelé dnešního Chorvatska navázali obchodní vztahy s Italiky či Kelty.

Ve 4. století př. n. l. některé ostrovy v okolí Chorvatska a části pobřeží osídlili Řekové.

V dalších letech musela Ilýrie čelit římským výbojům – Římany totiž zaujal velký rozkvět tohoto území. Přestože se zdejší obyvatelstvo zdatně bránilo, byli nakonec zatlačeni do vnitrozemí, nebo byli zotročeni, či znevolněni. Nejúspěšnějšími obránci byli Dalmatové, kteří drželi Římany v bezpečné vzdálenosti téměř dvě staletí. Nakonec se však Římanům podařilo podmanit si i tato území a dnešní Chorvatsko se stalo součástí Římské říše.

Začátkem 6. století se na chorvatské pobřeží Jaderského moře dostávají první Slované, kteří své spojence proti Římanům získávají v původním obyvatelstvu. Následovalo období bojů, do kterého se zapojila i Byzantská říše a kmeny Franků.

Vznik a zánik Chorvatského království

Asi z poloviny 9. století pochází první oficiální zmínka o „Chorvatsku“, ve své listině toho slovo použil kníže Trpimir. Prvního krále získává Chorvatsko v první čtvrtině 10. století – byl jím prohlášen kníže Tomislav. Centrem tohoto středověkého státu byl Dubrovník.

V následujících letech probíhal rozkvět tohoto území. Mimo jiné bylo oficiálně přijato křesťanství, rozvíjelo se mořeplavectví, kultura, řemesla i obchod. V rozkvětu se snažili Chorvatsko brzdit Benátčané (hlavně v 11. a 12. století), kteří zasahovali do obchodních a politických záležitostí. V období křížových výprav se Benátčané dohodli s božími bojovníky a s jejich pomocí dobyli město Zadar a dalmatské pobřeží. Nezávislým městem zůstal pouze Dubrovník, všechna ostatní města v oblasti podlehla. Dalším důležitým obdobím je rok 1102, kdy začalo Chorvatsko spolu s Uhrami tvořit personální unii. Symbolem nezávislosti byl stále samostatný Dubrovník, který si během následujících staletí vybudoval silné postavení v oblasti jaderského pobřeží.

Na počátku 15. století Benátčané ovládli Istrii a země se bohatě rozvíjela, přestože nějaké oblasti vnitrozemí podléhali nadvládě Habsburků. V tomto období také expandovala Osmanská říše, jejichž vojska často vnikala do země. Přes veškeré nepokoje neupadal rozkvět chorvatských území až do 16. století, kdy z Evropy mířily desítky kolonizátorů, aby prozkoumali jiné světadíly. Části Chorvatska byly podrobeny Osmanům, Benátčanům, či Rakouskouhersku. Neutěšená situace nahrávala hlavně pirátům. Jisté územní změny způsobil také Napoleon Bonaparte, při své expanzi k jaderskému pobřeží. Jím zabraná území připadla po jeho pádu Rakousku.

Chorvatsko pod nadvládou Rakouska

Rakousko ovládalo většinu území Chorvatska celé 19. století. V tomto období byly jedinými přípustnými úředními jazyky němčina a latina. Veškeré vědění se také předávalo touto cestou a hrozil tak úpadek chorvatského jazyka. Většina obyvatel musela vykonávat podřadné práce, neboť neovládala potřebné jazyky. Zemi spravovali úředníci dosazeni z Vídně. Přes to všechno se země znovu začala rozvíjet, hlavně díky hojnému budování škol, továren, silnic a železničních tratí. Chorvatské obyvatelstvo, které nadvládou Rakušanů ztrácelo svou kulturu, vytvořilo osvobozenecká hnutí. V té době se v Chorvatsku dělo něco podobného jako u nás v době Národního obrození. Například spojením chorvatského a srbského jazyka vnikl nový spisovný jazyk srbochorvatština. Odpor sílil a svého cíle dosáhl v roce 1905, kdy byla vyslyšena žádost vytvoření samostatného Chorvatska, ke kterému samozřejmě patřila i Istrie a Dalmácie.

Jugoslávie

Po první světové válce vniká mnohonárodnostní stát Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Z tohoto celku později vzniklo Království Jugoslávie, kde vládla totalita, přesněji vojensko-monarchistická diktatura. Během druhé světové války zde probíhala německo-italská okupace. Odpor proti nacismu vedl ke vzniku socialismu.

Vznik samostatného Chorvatska

Chorvatská republika byla vyhlášena v červnu roku 1991. Po tomto aktu následovala občanská válka a propukly boje s jugoslávskou armádou. Hned o rok později většina států prohlásila, že plně uznává chorvatský stát. Teprve roku 1995 však získává nezávislé Chorvatsko nazpět všechna svá území.

Náhodné fotky z vašich cest

Chorvatsko_6
Chorvatsko_34
Dubrovník_13
Chorvatsko_2